Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) spoločnosti CODEWARE, s.r.o.

Prečítajte si prosím tieto obchodné podmienky pozorne ešte pred odoslaním Vašej objednávky, prípadne si vytlačte kópiu pre budúcu potrebu.

  I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť CODEWARE, s.r.o., IČO 61061395, DIČO CZ61061395, so sídlom Vratislavova 19, 120 00 Praha 2, zapísaná v obchodnom registri vedenom MOS v Prahe v oddiele C, vložka 43043 ako predávajúci a/alebo poskytovateľ služby a/alebo licenčných oprávnení (ďalej len "predávajúci") a na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci").

V prípade, kedy spoločnosť CODEWARE, s.r.o.. vystupuje ako poskytovateľ, poskytuje služby a/alebo licenčné oprávnenia podľa svojej aktuálnej ponuky jednotlivým kupujúcim podľa ich požiadaviek za cenu a podmienok uvedených u konkrétnej ponuky služby a/alebo licenčných oprávnení, pričom sa vo vzťahu k príslušnej zmluve uplatnia tieto VOP, ak nebude uvedené inak.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúci spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod V. Objednávanie.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.

Predaný tovar zodpovedá popisu a cene uvedenej na internetovej stránke v čase odoslania Vašej objednávky. Časová a množstevná dostupnosť, ak je v čase objednávky známa, je uvedená na internetovej stránke tiež. Ak objednáte väčšie množstvo tovaru, než je dostupné na sklade, akceptujete súčasne aj dodací termín uvedený na internetovej stránke pri tovare.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Českej republiky a budú riešené súdmi Českej republiky. Tým nie sú dotknuté prípady, keď kupujúcim bude spotrebiteľ a bude mať zvyčajné bydlisko v inom štáte ako Českej republike a voľba práva či prorogácie súdu nebudú prípustné.
 
Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

  II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj ​​súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu CODEWARE, s.r.o, Jaromírova 37, 120 00 Praha 2, Česká Republika. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach codeware.cz. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formulára) vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

  III. Prevádzková doba

Objednávky cez internetové obchody predávajúceho: 24 hodín denne, 7 dní v týždni 

Príjem objednávok pre expedíciu ešte v ten istý deň po Prahe: do 13:00 hodín (pondelok - piatok)

Príjem objednávok pre vnútroštátnu expedíciu po ČR prepravnou službou PPL ešte v ten istý deň: do 15:00 hodín (pondelok - piatok)

Príjem objednávok pre medzinárodnú expedíciu následujúci pracovný deň: do 12:00 hodín (pondelok - piatok)

  IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny.  Ak nastane chyba a uvedená cena nie je správna, predávajúci kupujúceho bezodkladne písomne ​​kontaktuje s ponukou opätovného potvrdenia objednávky so správnymi cenami alebo zrušenia objednávky. Ak predávajúci nedostane potvrdenie objednávky so správnymi cenami do 14 dní od oznámenia o chybných cenách, je objednávka zrušená automaticky. Ceny sú konečné, bez DPH s poplatkami za obaly a elektroodpad.

Akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akčného tovaru alebo po dobu časovo určenú.

  V. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 • prostredníctvom elektronického obchodu na www.codeware.cz (ďalej len "e-shop")

 • elektronickou poštou na adrese codeware@codeware.cz

 • osobne v prevádzkach predávajúceho

 • faxom

 • telefonicky

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod.

  VI. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak sa rozhodne kupujúci využiť tohto práva, musí odstúpenie od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia tovaru. Predávajúci má právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.
Tovar musí byť vrátený na adresu predávajúceho uvedenú v záložke Kontakty. Kupujúci musí venovať pozornosť riadnemu zabaleniu vráteného tovaru, tak, aby pri ňom nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Pokiaľ nebude vrátenie tovaru tak, ako je požadované, predávajúci môže požadovať zaplatenie nákladov za uvedenie tovaru do predajného stavu.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu vrátené do 30 dní od vrátenia tovaru.
Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže kupujúci odstúpiť od zmlúv:

 1. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 2. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
 3. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
 4. na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil kupujúci ich originálny obal,
 5. na dodávku spotrebného materiálu, ak poruší kupujúci jeho originálny obal,
 6. na dodávku tovaru objednávaného v rámci projektu.

Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odstúpenia od vrátenia tovaru. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu zaslaný.

  VII. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba v hotovosti pri nákupe,

 2. platba vopred bankovým prevodom,

 3. platba cez internetové rozhranie banky,

 4. platba kartou MasterCard alebo Visa prostredníctvom internetového platobného portálu,

 5. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca - kupujúci hradí navyše tzv. dobierkové)

 6. platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu)

Internetový obchod ponúka zákazníkovi niekoľko spôsobov prepravy a platby ešte pred záverečným odoslaním košíka s vybraným tovarom na spracovanie. Cena prepravy je automaticky pridaná do košíka zákazníka po výbere jedného z ponúkaných spôsobov.

Pri platbe kartou využíva predávajúci 3D-Secure riešenie, najmodernejšie aplikácie kartových Asociácií MasterCard a Visa, umožňujúce bezpečné platby kartou na internete. Údaje zo svojej platobnej karty zadáva kupujúci priamo banke, nikto zo zamestnancov predávajúceho nemá prístup k odoslaným informáciám. Prevod finančnej čiastky za tovar je z bankového účtu kupujúceho vykonaný okamžite po akceptácii platobnou bránou.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

  VIII. Dodacie podmienky

S výnimkou osobného odberu je tovar odosielaný zvolenou prepravnou službou na adresu uvedenú v objednávke. Predávajúci nemá zodpovednosť za oneskorené alebo chybné dodanie tovaru, prípadne nedodanie tovaru, prepravnou službou. Avšak doklad o odoslaní tovaru môže byť kedykoľvek predložený.

Osobný odber:

Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

Zasielanie prepravnou službou - ČR:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou, napr. PPL, alebo Českou poštou s.p.. Podmienkou je objednávka prijatá do 15:00. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek do ČR do 24 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Ak nebude tovar doručený kupujúcemu z dôvodov ležiacich na strane predávajúceho do dvoch pracovných dní (pri splnení podmienok a po vykonaní všetkých potrebných krokov zo strany spotrebiteľa, najmä zaplatenie vopred, ak je táto forma zvolená), má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť (tým nie sú dotknuté jeho iné práva, ako napríklad právo na náhradu škody).

Zasielanie kurýrom (po Prahe):

Platí pre objednávky prijaté do 12:00 pracovného dňa, ktoré budú doručené po Prahe do 5 hodín (respektíve 90 minút - podľa zvolenej možnosti) od potvrdenia objednávky obchodníkom zo strany predávajúceho. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Ak nebude tovar v tejto lehote doručené kupujúcemu z dôvodov ležiacich na strane predávajúceho (pri splnení podmienok a po vykonaní všetkých potrebných krokov zo strany spotrebiteľa, najmä zaplatenie vopred, ak je táto forma zvolená), má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť (tým nie sú dotknuté jeho iné práva, ako napríklad právo na náhradu škody).

Zasielanie prepravnou službou - SR:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou, napr. GLS. Podmienkou je objednávka prijatá do 12:00. Prepravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR do 48 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Ak nebude tovar doručený kupujúcemu do 48 hodín (pri splnení podmienok a po vykonaní všetkých potrebných krokov zo strany spotrebiteľa, najmä zaplatenie vopred, ak je táto forma zvolená) z dôvodov ležiacich na strane predávajúceho, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť (tým nie sú dotknuté jeho iné práva, ako napríklad právo na náhradu škody).

Ceny dopravy nájdete na webovej stránke codeware.cz.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť zásielky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu codeware@codeware.cz, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Ak kupujúci vedome neprevezme tovar (teda z iných dôvodov, než ktoré môže kupujúci ovplyvniť), potom môže predávajúci, bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek jeho iné právo:

 1. uskladniť tovar do doby skutočnej dodávky a doúčtovať kupujúcemu poplatky za dodatočné uskladnenie a poistenie tovaru, alebo
 2. predať tovar inému kupujúcemu.

Predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie všetkého odovzdaného alebo odoslaného tovaru bez ohľadu na to, či niektorý tovar nebol prepravnou službou doručený alebo bol doručený poškodený.

  IX. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Záručnými podmienkami predávajúceho a platnými a účinnými právnymi predpismi ČR. Ako záručný list obvykle slúži nákupný doklad.

  X. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.01.2014 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

hr
logo
+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

Otevírací doba Po - Pá: 8:30 - 17:00

Menu

Sledujte nás